Resurs Bank genomför sin första värdepapperisering av privatlån

Resurs Bank AB (publ) har genomfört sin första värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas asset backed securities (ABS). Satsningen är ett led i Resurs Banks strategi att diversifiera sin finansiering och ger banken tillgång till fler finansieringskällor.

Resurs Bank AB (publ) har genomfört sin första värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas asset backed securities (ABS). Satsningen är ett led i Resurs Banks strategi att diversifiera sin finansiering och ger banken tillgång till fler finansieringskällor.

I en initial transaktion den 12 juni 2015 överläts privatlån uppgående till ett bokfört värde om cirka 1,8 miljarder kronor till det helägda dotterbolaget Resurs Consumer Loans 1 Limited.

Resurs Consumer Loans förvärv av privatlånen finansieras av ett internationellt finansiellt institut och av Resurs Bank. Resurs Bank har under en period om 18 månader rätt att fortsätta att sälja vissa lån till Resurs Consumer Loans. Resurs Bank och Resurs Consumer Loans har ställt säkerhet över de tillgångar som ingår i värdepapperiseringen.

Mer information:

Daniel Tell, CFO Resurs Bank, +46-706-367578, daniel.tell@resurs.se

Informationen är sådan som Resurs Bank AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl.11.40.