Resurs Bank medges ej avräkning med ca 31 MSEK för omvärderingseffekter avseende IFRS 9 i Norge till följd av fusion av yA Bank AS

Skatteverket har beslutat att ej medge avräkning för beräknad skatt om knappt 31 MSEK hänförlig till Resurs Banks norska filials verksamhet till följd av fusionen mellan f.d. yA-Bank och Resurs Bank i december 2018. Resurs Bank delar inte Skatteverkets bedömning och avser att överklaga beslutet.

Resurs Bank har i inkomstdeklarationen för 2019 begärt avräkning av erlagd skatt i norsk filial utifrån att hanteringen i filial och bolag ska vara reciprok avseende skattemässig hantering av engångseffekt till följd av övergången till IFRS 9 (januari 2018). Den del av IFRS 9-effekten som avser f.d. yA Banks omvärdering av tillgångsposter enligt IFRS 9 uppgår till knappt 31 MSEK och har reducerat den norska filialens erlagda skatt inkomståret 2019. Eftersom denna transaktion inträffat före fusionstillfället anser Resurs Bank att transaktionen ska exkluderas när beräkning görs av avräkningsbar erlagd skatt i utländsk filial.

Skatteverket har i sitt beslut ej funnit skäl att ifrågasätta Resurs Banks slutsats om att den totala skattekostnaden för beskattningsåren 2018 och 2019 hade blivit lägre i det fall fusionen och avdraget hade behandlats på identiska sätt i Sverige och Norge eller i det fall Resurs Bank hade avvaktat med fusionen till januari 2020. Skatteverket anser dock att en förutsättning för tillämpning av avräkningslagens bestämmelser är att beloppet avser betald slutlig utländsk skatt och att bolaget ej visat att så är fallet.

Resurs Bank delar ej Skatteverkets bedömning utan anser att det finns stöd i gällande EES-avtal eller tillämpliga skatteavtal för att erhålla full avräkning enligt bolagets yrkande för erlagda skatter i utländska filialer inkomståret 2019. Resurs Bank har därför för avsikt att överklaga Skatteverkets beslut. Skattekostnaden kommer av försiktighetsskäl att belasta resultat för det tredje kvartalet.

 

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76

 

Om Resurs:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.