Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank och det helägda dotterbolaget yA Bank AS (”yA Bank”), genom en gränsöverskridande fusion. Avsikten är att fusionen ska vara genomförd under 2018.

Resurs Bank förväntar sig att den föreslagna fusionen möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser och kunskapsöverföring, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Resurskoncernen. Genomförande av fusionen innebär att det regulatoriska kapitalkravet sänks med 0,6 procentenheter på grund av lägre buffertkrav, i absoluta tal motsvarar det 160 MSEK. Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 MSEK .

Genomförande av fusionen förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken. För det fall beslut fattas att genomföra fusionen, kommer verksamheten i Norge därefter att bedrivas i Resurs Banks norska filial.

Resurs Bank är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån, sparkonton, kreditkort och försäkringar. Under 2015 förvärvade Resurs Bank den norska nischbanken yA bank som erbjuder sina kunder privatlån, sparkonton, kreditkort och försäkring. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.