Finansinspektionen tilldelar Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor efter en undersökning av kreditprövningar bland aktörer på konsumentkreditmarknaden.

Finansinspektionens har sedan 2020 undersökt kreditbedömningsprocesser hos en rad aktörer på marknaden för konsumentkrediter i syfte att kontrollera om kreditprövningarna följer konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Bank en anmärkning, vilket är den lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. Skälet till beslutet är att Finansinspektionen anser att Resurs Bank inte i tillräcklig grad iakttagit god kreditgivningssed enligt konsumentkreditlagen.

Resurs Bank delar inte Finansinspektionens bedömning av bankens kreditbedömningsprocess.

- Vi kan konstatera att vi och Finansinspektionen har olika syn på sakfrågan liksom den rättsliga regleringen kring processen för kreditbedömningar. Resurs Bank tar ansvarsfull kreditgivning på stort allvar och gör alltid en noggrann bedömning av våra kunders återbetalningsförmåga. Vi har en gedigen kreditbedömningsprocess som enligt vår bedömning följer regelverken, och våra kreditförluster är därför låga. Vi kommer nu utvärdera situationen, men vår bedömning är att Finansinspektionens beslut inte kommer påverka vår affär i nämnvärd grad, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

 

MER INFORMATION
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95


Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 09.00 CET.OM RESURS BANK
Resurs är en ledande nordisk bank med enenkel filosofi: Vi vill skapa balans i människors vardagsekonomi.På den grunden bygger vi erbjudandenoch tjänster inom lån, sparande ochbetalningar för butik och e-handel som utgår från människors liv och vardag, ochsom skapar långsiktiga värden för vårakunder. Och för samhället.Idaghar vi en kundbas på drygt 6 miljoner privatkunder och 591 anställda i Norden.