Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 18 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand och Marita Odélius Engström, samt nyval av Mikael Wintzell. Jan Samuelson omvaldes till ordförande för styrelsen. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade att lämna en utdelning till moderbolaget Resurs Holding AB (publ) om 720 kr per aktie (sammanlagt 360 000 000 kronor). Utbetalningen verkställdes dagen efter stämmobeslutet.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade även att inga arvoden ska utgå till styrelsen för räkenskapsåret samt att revisorn ska ersättas enligt löpande räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jan Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson till ledamöter i Audit Committee med Jan Samuelson som utskottets ordförande. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. 

Dokument och länkar