Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2020

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 17 juni 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell och Johanna Berlinde samt nyval av Kristina Patek och Susanne Ehnbåge. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 och beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överföres till ny räkning.

Vidare beviljade årsstämman styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsen samt att revisorn ska ersättas enligt löpande räkning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman omvaldes Martin Bengtsson till ordförande för styrelsen. Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Kristina Patek valdes till ledamöter i Audit Committee med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande.

 

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se, +46 70 781 65 58

 

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6,2 miljoner privatkunder.


Dokument och länkar