Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2018

”Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Sammantaget för 2018 kan vi presentera det bästa helårsresultatet någonsin.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

1 juli—31 december 2018*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 13% till 1 692 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 5% till 743 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 39,6% (38,6%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)

1 januari—31 december 2018*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 12% till 3 293 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 7% till 1 437 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 40,1% (40,1%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,8%)

VD Kommenterar

Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Låneboken ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 miljarder kronor. Tillväxten var fortsatt stark inom båda segmenten och på samtliga geografiska marknader. Vi växer snabbare än marknaden och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Under det andra halvåret belastades dock resultatet av den allmänna oron på kapitalmarknaderna vilket inneburit lägre värdering av vår obligationsportfölj. Vi har även haft kostnader i samband med slutförandet av fusionen med yA Bank på cirka 10 MSEK. Justerat för dessa effekter ökade rörelseresultatet med 8 procent jämfört med motsvarande halvår föregående år. 

För helåret 2018 kan vi presentera vårt bästa resultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på vår ansvarsfulla kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har gjort att K/I-talet fortsatt att förbättras trots ökade investeringar inom marknad och IT.

Nya digitala lösningar utvecklade verksamheten positivt

Båda segmenten utvecklades väl under halvåret, till stor del drivet av de digitala lösningar som lanserats under året. Inom retail finance har vi fått positiv respons på omnikanalslösningen, Click & Collect, som vi lanserade under det tredje kvartalet och vi för en dialog med flertalet nya detaljhandlare som visat intresse för tjänsten. Inom Supreme Card ser vi positiva resultat av arbetet med artificiell intelligens (AI) som lanserades under hösten. Algoritmer gör att vi snabbare och med högre precision kan identifiera beteenden hos våra befintliga kunder och kan därmed skräddarsy intressanta aktiviteter och erbjudanden. Under 2019 kommer vi förfina algoritmerna och arbetssättet samt implementera AI i andra delar av affärsverksamheten.

Vår egenutvecklade kreditmotor bidrog starkt till tillväxten inom Consumer Loans. För oss är det ett nytt verktyg att bearbeta marknaden med och arbete pågår kontinuerligt med att trimma in det. Det resulterade i att vi under inledningen av tredje kvartalet genomförde en justering av prissättningen i Sverige, vilket gav högre utlåningstillväxt, men till för låga marginaler i förhållande till våra mål. Under tredje kvartalet korrigerade vi prissättningen i kreditmotorn och som förväntat innebar detta stigande marginaler på nyutlåningen under fjärde kvartalet. Samtidigt har segmentets totala NBI-marginal påverkats negativt av mixförändringar.

Vi drivs av att lansera innovativa lösningar som skapar värde för våra retail finance-partners och kunder. Under hösten lanserade vi ”Resurs Bank app” som förenklar våra kunders vardag, bland annat med möjligheten att enkelt betala fakturor. I och med lanseringen optimerar vi kundresan ytterligare och förstärker kundernas upplevelse när de gör sina ärenden hos oss eller när de handlar hos någon av våra retail finance-partners.

Strategiska initiativ stärkte kapitalpositionen 

Under året har vi arbetat med ett antal strategiska initiativ för att optimera vår kapital- och likviditetssituation. Genomförandet av fusionen med yA Bank stärkte vår kapitalposition då vårt regulatoriska kapitalkrav sänktes med cirka en procentenhet. Vi ingick även avtal med tre kredithanteringsföretag om att löpande börja sälja delar av våra förfallna lånefordingar (så kallad forward flow), med start i januari 2019. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet, vilket reducerar vår riskexponering. Överlåtelserna har en positiv påverkan på vår kapital- och likviditetssituation.

I november lanserade vi också inlåningserbjudande i Tyskland i samarbete med Raisin, den största inlåningsplattformen på den tyska marknaden. Med inlåning i euro tar vi ytterligare ett steg mot en ännu mer diversifierad och stärkt finansiering.

Totalt sett var det andra halvåret en stark avslutning på 2018 med lönsam tillväxt, fortsatt utveckling av innovativa lösningar och stärkt kapitalposition. Inget av detta hade dock varit möjligt utan våra medarbetare som varje dag med sin kompetens och sitt engagemang bidrar till vår framgång. Sammantaget står vi starka att fortätta vår lönsamma tillväxt under 2019.  

Kenneth Nilsson
VD Resurs Bank AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 28. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter. 

Dokument och länkar