Resurs Bank och GDPR

Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara någon som har eller avser ingå en avtalsrelation med Resurs Bank, såsom en kund men det kan även vara till exempel en borgensman, pantsättare, betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare eller kontaktpersoner.

GDPR Resurs Bank kundGDPR Resurs Bank kund

Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter och innehåller bland annat regler över hur behandling av personuppgifter får gå till. Den innehåller också regler om till exempel rätten till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Resurs Bank har utsett ett dataskyddsombud som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor och ska övervaka att Dataskyddsförordningen följs i banken.

Insamling av personuppgifter

Den personliga informationen som Resurs Bank samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Resurs Bank behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Resurs Bank kan även komma att till exempel spela in telefonsamtal och spara e-postkommunikation. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Resurs Bank behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)

Det huvudsakliga ändamålet med Resurs Banks behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att du tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Resurs Bank ska kunna ingå avtal med dig.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att Resurs Bank ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling är behandling av personuppgifter för att uppfylla de krav som finns i till exempel bokföringslagstiftningen,penningtvättslagen, samt lagstiftning angående riskhantering, betaltjänster och värdepapperstjänster. Det kan också vara kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Resurs Bank enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att göra eller tillämpar i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster. Behandling av personuppgifter kan också ske i samband med rapportering till olika myndigheter, såsom Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i Resurs Banks affärsutveckling i syfte att förbättra bankens produkter och tjänster gentemot kunderna. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier.

Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring. När behandling sker för marknadsföringsändamål kan även profilering förekomma för att rikta anpassade erbjudanden till dig som kund. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du eller annan som är registrerad lämna ett uttryckligt samtycke till att personuppgifterna får behandlas för de ändamål som anges i samtycket. Ett exempel på när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när de personuppgifter som lämnas till Resurs Bank innehåller känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter om hälsa samt uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Resurs Bank har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför uppgifterna då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Resurs Bank sparar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge det finns ett avtalsförhållande mellan dig och banken. Det finns i vissa fall lagstiftning som gör att Resurs Bank måste spara uppgifterna under längre tid som till exempel för att banken ska uppfylla gällande lagstiftning avseende preskription (10 år), motverkade av penningtvätt (i normalfallet 5 år) och bokföring (7 år). I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas under längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning. Om du inte ingår ett avtal med Resurs Bank, sparas normalt uppgifterna som längst tre månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättslagstiftning.

Behandling av personuppgifter av annan än Resurs Bank

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis UC eller Finansiell ID-teknik (Bank-ID). Den rättsliga grunden för behandlingen är Resurs Banks fullgörande av avtal eller på grund av bankens berättigade intresse.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort. Profilering används av banken för exempelvis marknads- och kundanalyser, systemutveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är bankens berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och/eller samtycke. I det fall samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen kommer kunden att få lämna ett samtycke till sådan behandling.

Automatiserade beslut

Banken använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via Internet. Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för kunden eller i betydande grad påverkar kunden på annat sätt. Banken har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan kunden och banken eller om kunden har gett sitt samtycke.

Dina rättigheter som kund

Nedan beskriver vi dina rättigheter som kund hos Resurs Bank eller av annan anledning är registrerad hos oss.

Registerutdrag

Du som är kund hos Resurs Bank har rätt att få information om vilka personuppgifter som banken behandlar om dig (registerutdrag). En förutsättning för att du ska få registerutdrag är att banken kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du kan också kan begära att få ut en elektronisk kopia av informationen som visar vilka personuppgifter du själv har tillhandahållit Resurs Bank och som banken behandlar elektroniskt. Du har möjlighet att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt. En sådan begäran om dataportabilitet görs på samma sätt som en begäran om registerutdrag och liksom i det fallet är det nödvändigt att Resurs Bank kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt till begränsning eller rätt att bli bortglömd

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in. För Resurs Bank finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att banken inte alltid omedelbart kan radera data. Resurs Bank är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt, bedrägerier eller på grund av regler om preskription.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot Resurs Banks behandling av dina personuppgifter utifrån bankens intresse som beskrivs ovan (berättigat intresse), såsom direkt marknadsföring

Direktreklamspärr

Om du vill invända mot direkt marknadsföring kan du göra det genom att kontakta vår kundtjänst på 0771-11 22 33.

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på GDPR@resurs.se.

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida; https://www.datainspektionen.se