Bolagsinformation

Vår ledningsgrupp

Nils Carlsson

CEO & koncernchef

Född: 1969.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Produktutvecklingschef Europolitan, Affärsutvecklingschef Vodafone, Försäljningsdirektör Telenor, VD Netbooster , VD Electrolux Sverige, VD Fortnox AB

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB och Poolia AB

Innehav i Resurs Holding AB:

25 000 aktier. 750 000 teckningsoptioner.

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations

Född: 1991

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc Företagsekonomi inriktning Corporate Finance vid Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Resurskoncernen varav senast Head of IR and Group Control.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

545 aktier.

Sebastian Green

Chief Information Officer (CIO)

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB:

0 aktier. 50 000 teckningsoptioner.

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer (CCO) Nordic B2B och Chief Operating Officer (COO)

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Yrkesofficersexamen, Marknad- och kommunikationsexamen. Studier i pedagogik och ledarskap. Yrkesofficer i Försvarsmakten, Sales Manager Eniro, Chief Commercial officer Fortnox AB, styreleseledamot Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management och vice VD IST AB samt VD och Head of Business Region Sweden på IST AB och IST Group.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Kivra Oy.

Innehav i Resurs Holding AB:

0 aktier. 85 000 teckningsoptioner.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc Business and Economics, Uppsala University. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Swedish Trade Council (Exportrådet)

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB: -

Jenny Hillerström-Schüldt

Chief Human Resources Officer (CHRO)

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Bachelor degree Behavioural Science, Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Sony Ericsson, Axis Comunications, AP Moller-Maersk, Chief People & Communications Officer Ikano Bank

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB: -

Tomas Bromander

Chief Commercial Officer (CCO) Cards

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet:

DIHM IHM Business School. Director Business Development Mastercard Nordic & Baltics, Director Business Development Stored Value Solutions Nordics & Netherlands, Sales Director Tradedoubler Sweden AB, Head of Sales Teller AS.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB: -

Anita Tidner

Chief Customer Service Officer

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Marknadsekonom DIHM, tidigare Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsult inom Ledarutveckling och försäljning.

Andra pågående uppdrag:

Stryrelseledamot i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Innehav i Resurs Holding AB:

1 039 aktier. 50 000 teckningsoptioner

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB:

18 000 aktier. 12 500 teckningsoptioner

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank och Risk & Compliancechef Fortnox Finans AB.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

2 000 aktier. 25 000 teckningsoptioner.

Andreas Andersson

tf. Chief Commercial Officer (CCO) Corporate

Född: 1979.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ledarskapsutbildning vid Stockholm School of Economics. En rad olika tjänster inom Resurskoncernen sedan 2002, som t ex Country Manager i Norge och senast Sales Manager Retail Finance i Sverige.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

130 000 aktier. 136 597 teckningsoptioner.

Styrelsen

Styrelsen ska leda Resurs affärsverksamhet så framgångsrikt som möjligt, och svara för bolagets organisation och förvaltning. Detta gör man bland annat genom att regelbundet få rapporter från Resurs VD och ledning.

Styrelsen väljs av Årsstämman. Samtliga styrelseledamöter ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår därefter en årlig intern lämplighetsbedömning.

Läs mer om styrelsen

Bolagsstyrning

Banken styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning samt genom policys, riktlinjer och rutiner.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Externa revisorer utses årligen av Årsstämman. Deras uppdrag är att granska redovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Funktionen för internrevision utses av, och är direkt underställd, styrelsen.

Ersättningar

Ersättningar till Resurs anställda kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pensionsavsättningar. Lönesättningen är individuell och huvuddelen av medarbetarna har ingen rörlig ersättning. Detta inkluderar VD och samtliga ledande befattningshavare.

Läs mer om ersättningar i årsredovisningen

Information om försäkringsförmedling

Resurs är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare.

Läs mer om vår försäkringsförmedling här

Kontrollfunktioner

Våra interna kontrollfunktioner utses av styrelsen. De arbetar oberoende och självständigt gentemot den operativa verksamheten, och rapporterar löpande sina iakttagelser och bedömningar.

Läs mer om våra kontrollfunktioner