Bolagsinformation

Vår ledningsgrupp

Nils Carlsson

CEO & koncernchef

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Produktutvecklingschef Europolitan, Affärsutvecklingschef Vodafone, Försäljningsdirektör Telenor, VD Netbooster, VD Electrolux Sverige, VD Fortnox AB.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Poolia AB.

Innehav i Resurs Holding AB:

35 000 aktier. 950 000 teckningsoptioner.

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations (föräldraledig)

Född: 1991

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MSc Företagsekonomi inriktning Corporate Finance vid Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Resurskoncernen varav senast Head of IR and Group Control.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

545 aktier. 290 000 teckningsoptioner.

Sebastian Green

Chief Product Officer (CPO)

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt IKEA.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB:

2 650 aktier. 50 000 teckningsoptioner.

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer och t.f Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations

Född: 1968

Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

22 000 aktier. 122 500 teckningsoptioner.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc Business and Economics, Uppsala Universitet. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Exportrådet.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

14 000 aktier. 180 000 teckningsoptioner.

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer (CGRO)

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank och Risk & Compliancechef Fortnox Finans AB.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB:

3 000 aktier. 185 000 teckningsoptioner.

Mattias Ekman

Chief Commercial Officer (CCO) Corporate

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Studier vid Uppsala Universitet, Business Management IHM Business School. Tidigare olika kommersiella roller, ledande samt individuella, på Klarna Bank AB och Hi3G Access AB.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseordförande, Skrym AB. Styrelseledamot, Brink Commerce AB.

Innehav i Resurs Holding AB:

2 741 aktier. 0 teckningsoptioner.

Pernilla Klarqvist

Chief Customer Service Officer (CCSO)

Född: 1984

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Utbildad i ledarskap, projektledning och företagsekonomi. Examen i hälsoutveckling i arbetslivet. Tidigare tjänster som ledare på Forex Bank, Zmarta och senast som Customer service manager på Resurs.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Resurs Holding AB: 0

Styrelsen

Styrelsen ska leda Resurs affärsverksamhet så framgångsrikt som möjligt, och svara för bolagets organisation och förvaltning. Detta gör man bland annat genom att regelbundet få rapporter från Resurs VD och ledning.

Styrelsen väljs av årsstämman. Samtliga styrelseledamöter ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår därefter en årlig intern lämplighetsbedömning.

Läs mer om styrelsen

Bolagsstyrning

Banken styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning samt genom policys, riktlinjer och rutiner.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Externa revisorer utses årligen av årsstämman. Deras uppdrag är att granska redovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Funktionen för internrevision utses av, och är underställd, styrelsen.

Ersättningar

Ersättningar till Resurs anställda kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pensionsavsättningar. Lönesättningen är individuell och huvuddelen av medarbetarna har ingen rörlig ersättning.

Läs mer om ersättningar i årsredovisningen

Information om försäkringsförmedling

Resurs är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare.

Läs mer om vår försäkringsförmedling här

Kontrollfunktioner

Våra interna kontrollfunktioner utses av styrelsen. De arbetar oberoende och självständigt gentemot den operativa verksamheten, och rapporterar löpande sina iakttagelser och bedömningar.

Läs mer om våra kontrollfunktioner