Bolagsinformation

Vår ledningsgrupp

Nils CarlssonNils Carlsson

Nils Carlsson

Chief Executive Officer

Född: 1969.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh. Produktutvecklingschef Europolitan, Affärsutvecklingschef Vodafone, Försäljningsdirektör Telenor, VD Netbooster , VD Electrolux Sverige, VD Fortnox AB

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot: Svensk FastighetsFörmedling och Tradedoubler AB
Jonas OlinJonas Olin

Jonas Olin

CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding

Född: 1972.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Tidigare CFO & Head of IR på Nordic Waterproofing Holding A/S, Controller Trelleborg Waterproofing, CFO Abdon Finax, controller IKEA Industry, revisor Mazars.

Sebastian GreenSebastian Green

Sebastian Green

Chief Information Officer

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Erik FrickErik Frick

Erik Frick

Chief Operating Officer och vice VD Resurs Bank sedan 2018

Född: 1982.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kandidatexamen i företagsekonomi, Växjö universitet och civilekonomexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare Head of Group CRM and Project management på CDON Group samt Sales Manager på CDON AB.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot Kivra Oy, Styrelsesuppleant i Resurs Norden AB och Resurs Förvaltning Norden AB.

Eva BrikeEva Brike

Eva Brike

Chief Human Resources Officer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kandidatexamen i Personal och Arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Tidigare Senior Vice President Human Resources på Rosti Group och HR Director på Air Liquide Norden, BRIO Group och Ericsson Mobile Platforms

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Dacke Industri AB och Dacke Industri Holding AB

Anna NauclérAnna Nauclér

Anna Nauclér

Chief Commercial Officer (Nordic Payment Solutions)

Född: 1977.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet. Tidigare Sales Manager och Country Manager på Unilever Food Solutions, BI-konsult på Know IT, Ekonomichef på Innograte.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Out of Home.

Andreas FridellAndreas Fridell

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer (Nordic B2B)

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Yrkesofficersexamen, Marknad- och kommunikationsexamen. Studier i pedagogik och ledarskap.  Yrkesofficer i Försvarsmakten, Sales Manager Eniro, Chief Commercial officer Fortnox AB, styreleseledamot Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management och vice VD IST AB samt VD och Head of Business Region Sweden på IST AB och IST Group.

Johan FlodénJohan Flodén

Johan Flodén

Chief Commercial Officer (Nordic Consumer Loans)

Född: 1977

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro universitet. Tidigare Product Manager Consumer Loans på Resurs Bank och Business Area Director Consumer Loans på Resurs Bank.

Stefan NorderenStefan Norderen

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Anita TidnerAnita Tidner

Anita Tidner

Interim Chief Customer Service Officer

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Marknadsekonom DIHM, tidigare Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsult inom Ledarutveckling och försäljning.

Andra pågående uppdrag:

Stryrelseledamot i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Styrelsen Resurs HoldingStyrelsen Resurs Holding

Styrelsen

Styrelsen ska leda Resurs Banks affärsverksamhet så framgångsrikt som möjligt, och svara för bolagets organisation och förvaltning. Detta gör man bland annat genom att regelbundet få rapporter från Resurs Banks VD och ledning.

Styrelsen väljs av Årsstämman. Samtliga styrelseledamöter ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår därefter en årlig intern lämplighetsbedömning.

Läs mer om styrelsen

Bolagsstyrning

Banken styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning samt genom policys, riktlinjer och rutiner.

Läs mer om vår bolagsstyrning

Revisor

Externa revisorer utses årligen av Årsstämman. Deras uppdrag är att granska redovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Funktionen för internrevision utses av, och är direkt underställd, styrelsen.

Ersättningar

Ersättningar till Resurs Banks anställda kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pensionsavsättningar. Lönesättningen är individuell och huvuddelen av medarbetarna har ingen rörlig ersättning. Detta inkluderar VD och samtliga ledande befattningshavare.

Läs mer om ersättningar i årsredovisningen

Ersättningar Resurs Bank AnställdErsättningar Resurs Bank Anställd

Information om försäkringsförmedling

Resurs Bank är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs Bank förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare.

Läs mer om vår försäkringsförmedling här

Kontrollfunktioner

Våra interna kontrollfunktioner utses av styrelsen. De arbetar oberoende och självständigt gentemot den operativa verksamheten, och rapporterar löpande sina iakttagelser och bedömningar.

Läs mer om våra kontrollfunktioner

Något du undrar över?

Låt vår kundservice hjälpa dig eller sök bland vanliga frågor.