Resurs Banks bolagsstyrning

Resurs Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånd- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Banken har interna styrdokument som reglerar verksamheten, vilka årligen fastställs av styrelsen.

Resurs Bank AB (publ)

Säte: Helsingborg

Org.nr: 516401-0208

VD: Kenneth Nilsson

Resurs Bank BolagsstyrningResurs Bank Bolagsstyrning

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande, verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att banken har funktioner för Internrevision, Compliance och Riskkontroll.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Compliancefunktionen och Riskfunktionen rapporterar till VD och Styrelse. Internrevisionen rapporterar till VD, Styrelse och Externrevisionen.

Årsstämman

Resurs Bank håller varje år en bolagsstämma, kallad årsstämma. Bolagsstämman är Resurs Banks högsta beslutande organ, och här fattar aktieägarna viktiga beslut.

Bland de ärenden som behandlas på stämman är fastställande av resultat- och balansräkning i den lämnade årsredovisningen, ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år och val av styrelseledamöter.

Protokoll från årsstämman 2018

Protokoll från extra bolagsstämma 24 september 2018 (Pressmeddelande)