Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Resurs är en del av samhället, och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar. Som en del i att höja ambitionsnivån som samhällsaktör och hålla ett fortsatt högt tempo i hållbarhetsarbetet lanseras Resurs Society, inom vilka följande satsningar startar:

  • Riktade målgruppskopplade aktiviteter mot unga och förstagångskredittagare
  • Ekonomiskola online för att öka kunskapen om krediter eller att köpa en produkt på avbetalning
  • Utvecklat stöd till de som har betalningssvårigheter och behöver stöd
  • Reducerad klimatpåverkan

Resurs är på en förändringsresa för att bli en mer konkurrenskraftig, digital och hållbar finansiell aktör. I denna utveckling vill Resurs tillsammans med partners och kunder utveckla och stärka den hållbara och ansvarsfulla kundupplevelsen på kreditmarknaden.

Detta ger oss en unik möjlighet att skapa en ännu starkare och bättre hållbar kundupplevelse, både för våra privatkunder och för våra affärspartners. Samtidigt höjer vi ambitionsnivån som samhällsaktör. Att vi till exempel öppnar upp för ännu fler strategiska samarbeten med andra affärspartners så som vi gjort tillsammans med Hemma, som gör det lättare att göra hållbara investeringar i hemmet, och med Fairown kring prenumerationslösningar, är något både kunder och branschen kan förvänta sig att få se mer av, säger Nils Carlsson, VD, Resurs.

Resurs vill också göra ännu mer för att kunder ska kunna fatta kloka och långsiktiga bra ekonomiska beslut.

Vi startar därför kunskapshöjande aktiviteter som till exempel ekonomiskola för unga. Vi gör vår kundkommunikation ännu mer tydlig och lättförstådd, vi har uppmärksammat att många idag har svårt att ta till sig komplicerad finansiell information. Våra kunder kan också räkna med oss när livet tar oväntade vägar där kan det uppstå behov att exempelvis anpassa sin återbetalningsplan, säger Henrik Linder, hållbarhetschef, Resurs Holding.

Resurs nya initiativ och målsättningar inom hållbarhet

Bidra till en inkluderande kreditmarknad Vi tar ansvar för ökad transparens, dialog och utbildande insatser mot kunder och partners. Detta innebär att vi under 2022 bl.a. kommer utveckla och lansera:

  • Riktade målgruppskopplade aktiviteter mot t.ex. unga och förstagångs-kredittagare med syfte att ta extra ansvar för dessa genom hela kundresan
  • Ekonomiskola online för att möjliggöra en kunskapshöjning kring vad det innebär att ta en kredit eller köpa en produkt på avbetalning
  • Fler proaktiva insatser för att öka möjligheterna till stöd och behovsanpassade lösningar för kunder som får betalningssvårigheter

Lansera fler hållbara produkter och finansieringslösningar

Under 2022 ska vi fortsätta inspirera våra kunder till att kunna och vilja göra fler hållbara val. Exempel är energilösningar till hemmet såsom solceller och ladd stolpar men också prenumerations- och abonnemangslösningar och därmed verka för klimatpositiva aktiviteter och ökad cirkularitet.

Reducera vår direkta klimatpåverkan med 50% till 2030. Vi kommer också fr.o.m. 2022 klimatkompensera för vår beräknade klimatpåverkan och därmed säkerställa att denna del av vår verksamhet är klimatneutral. *

*Klimatpåverkan har beräknats enligt Greenhouse Gas Protocol med basåret 2020. Mer detaljer publiceras på vår websida inom kort

Lansera egen satsning för hur vi kanaliserar och effektiviserar vårt sociala ansvar med fokus på medarbetarengagemang och vår ambition om att vara en aktiv samhällsaktör. Exempel på innehåll sträcker sig ifrån föreningsliv och integration till ekonomi och entreprenörskap.

En del av vår vardag

Som bank och som arbetsgivare har vi en viktig roll i samhället och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vårt arbete för en hållbar framtid är en naturlig del av vår vardag och tar sitt avstamp i FN:s Global Compact, som vi har valt att ansluta oss till. Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär att vi som företag verkar utifrån FNs tio universella principer inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Vi vill vara en del av vårt närsamhälle och väljer därför att engagera oss lokalt på de orter där vi har verksamhet. På detta sätt når vårt stöd ut till de som verkligen behöver det. Ofta arbetar vi tillsammans med föreningar som vi sponsrar, och tar hjälp av deras nätverk och kunskap.

Global Compact

FNs Global Compact är ett internationellt frivilligt initiativ för att mobilisera den kraft som finns i näringslivet. Genom att vara anslutna till Global Compact har vi förbundit oss till att leva efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. För oss är detta ett självklart val. Vi har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi ett gemensamt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i världen. Varje år rapporterar vi vårt arbete för en hållbar framtid – dels direkt till Global Compact och dels genom vår Hållbarhetsrapport, som Resurskoncernen lämnar tillsammans med årsrapporten varje vår.

Läs mer om Global Compact

En positiv kraft

Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar - idag och imorgon. Det genomsyrar hela vår verksamhet och inte minst vårt engagemang i samhället. Resurs har en lång tradition av att sponsra det lokala föreningslivet, eftersom här finns både det engagemang och det kontaktnät som behövs för att kunna nå ut. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra på flera olika plan - genom såväl ekonomisk sponsring som med mer aktivt stöd.

Vi vill göra skillnad. På riktigt. Därför får våra medarbetare volontärtimmar att använda till frivilligarbete. I Helsingborg samarbetar vi med den ideella föreningen Drivkraft, som erbjuder mentorer till elever och deras föräldrar samt arrangerar läxhjälp på skolor runt om i staden.

Vi har en stark tro till individens kraft, men ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Vi stöttar organisationer och aktiviteter som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och sin framtid - allt från demokratiprojekt till praktikplatser och initiativ för startups.

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.

Med mänskliga resurser gör vi skillnad

Resurs är ett GeBlod-diplomerat företag vilket betyder att våra medarbetare får ge blod under arbetstid, en avgörande samhällsinsats som räddar liv. I svensk sjukvård behövs i snitt en påse blod i minuten, dygnet runt, året om.

Att ge blod kan rädda upp till tre människors liv och kräver inte mer än tio minuter av din tid. En värdefull insats där varje droppe räknas.

En hållbar morgondag

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling sker överallt i vår organisation. Hållbarhet ska vara en del av vår dagliga verksamhet och något som alltid övervägs i de beslut vi fattar. Resurs fokuserar särskilt på fem områden, som lyfts fram i den årliga hållbarhetsrapporten. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att kunna påverka och förändra och är valda i dialog våra intressenter – investerare, kunder, medarbetare, partners och ägare.

Våra fem fokusområden är:

Hållbar kreditgivningAnsvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Medarbetare – För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.

Etiska och ansvarsfulla affärer – Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

Miljö – I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Resurs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra klimatsmarta val, bland annat genom samarbeten med olika partners. Vi arbetar kontinuerligt med att bli mer digitala till förmån för våra kunder, oss och miljön.

Socialt ansvarstagande – Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som branschaktör och bidrar till en positiv och inkluderande samhällsutveckling.

Hållbarhetsrapport för 2021

Vill du läsa mer om våra fokusområden så finns mer information här på Resursholding.com

A Sustainable Tomorrow - bäst på möten som får hållbarhet att hända

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta. A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Läs mer om A Sustainable Tomorrow