Resurs Banks engagemang i samhället

Som bank och som arbetsgivare har vi en viktig roll i samhället och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vårt arbete för en hållbar framtid är en naturlig del av vår vardag och tar sitt avstamp i FN:s Global Compact, som vi har valt att ansluta oss till. Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär att vi som företag verkar utifrån FNs tio universella principer inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Vi vill vara en del av vårt närsamhälle och väljer därför att engagera oss lokalt på de orter där vi har verksamhet. På detta sätt når vårt stöd ut till de som verkligen behöver det. Ofta arbetar vi tillsammans med föreningar som vi sponsrar, och tar hjälp av deras nätverk och kunskap.

Vårt engagemang - Resurs Bank - UN Global CompactVårt engagemang - Resurs Bank - UN Global Compact

Global Compact

FNs Global Compact är ett internationellt frivilligt initiativ för att mobilisera den kraft som finns i näringslivet. Genom att vara anslutna till Global Compact har vi förbundit oss till att leva efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. För oss är detta ett självklart val. Vi har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi ett gemensamt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i världen. Varje år rapporterar vi vårt arbete för en hållbar framtid – dels direkt till Global Compact och dels genom vår Hållbarhetsrapport, som Resurskoncernen lämnar tillsammans med årsrapporten varje vår.

Läs mer om Global Compact

En positiv kraft

Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar - idag och imorgon. Det genomsyrar hela vår verksamhet och inte minst vårt engagemang i samhället. Resurs Bank har en lång tradition av att sponsra det lokala föreningslivet, eftersom här finns både det engagemang och det kontaktnät som behövs för att kunna nå ut. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra på flera olika plan - genom såväl ekonomisk sponsring som med mer aktivt stöd.

Volontärarbete

Vårt engagemang - Resurs Bank - VolontärVårt engagemang - Resurs Bank - Volontär

Vi vill göra skillnad. På riktigt. Därför får våra medarbetare volontärtimmar att använda till frivilligarbete. I Helsingborg samarbetar vi med den ideella föreningen Drivkraft, som erbjuder mentorer till elever och deras föräldrar samt arrangerar läxhjälp på skolor runt om i staden.

Samhällsengagemang

Vårt engagemang - Resurs Bank - SamhällsengangemangVårt engagemang - Resurs Bank - Samhällsengangemang

Vi har en stark tro till individens kraft, men ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Vi stöttar organisationer och aktiviteter som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och sin framtid - allt från demokratiprojekt till praktikplatser och initiativ för startups.

Sponsring

Vårt engagemang - Resurs Bank - SponsringVårt engagemang - Resurs Bank - Sponsring

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.

Vårt engagemang - Resurs Bank - Ge blodVårt engagemang - Resurs Bank - Ge blod

Med mänskliga resurser gör vi skillnad

Resurs är ett GeBlod-diplomerat företag vilket betyder att våra medarbetare får ge blod under arbetstid, en avgörande samhällsinsats som räddar liv. I svensk sjukvård behövs i snitt en påse blod i minuten, dygnet runt, året om.

Att ge blod kan rädda upp till tre människors liv och kräver inte mer än tio minuter av din tid. En värdefull insats där varje droppe räknas.

En hållbar morgondag

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling sker överallt i vår organisation. Hållbarhet ska vara en del av vår dagliga verksamhet och något som alltid övervägs i de beslut vi fattar. I tillägg till det fokuserar vi extra på sex områden, som lyfts fram i vår årliga hållbarhetsrapport. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att kunna påverka och förändra och är valda i dialog med de som kommer i kontakt med vår verksamhet - kunder, medarbetare, partners och ägare. Våra sex fokusområden är:

Miljö – På Resurs Bank använder vi våra miljöresurser ansvarsfullt och bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi har kommit en bit på väg på vår resa mot en mer klimatsmart arbetsplats, men vi har höga ambitioner och fortsätter att utmana oss själva. Vi ser över vår organisations klimatpåverkan och vår senaste målsättning är ett klimatsmart kök, där alla beställningar och alla inköp görs på ett så klimatmässigt fördelaktigt sätt som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att bli mer digitala till förmån för våra kunder, oss och miljön.

Mångfald och jämställdhet – Vi vill att vår organisation ska spegla den mångfald som finns i samhället och jämställdhet mellan män och kvinnor är en självklarhet för oss. Att jämställdhet är ett prioriterat område syns bland annat på koncernens ledningsnivå, vilket har gett oss flera utmärkelser. Vi finns exempelvis på Allbrights gröna lista över börsbolag med jämn fördelning mellan kvinnor och män i bolagets ledning.

Socialt ansvarstagande – I vårt samhällsengagemang vill vi ge ett aktivt stöd, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och genom att ge våra anställda volontärtimmar för frivilligarbete.

Ansvarsfull kreditgivning – Vi beviljar kredit bara när kunden förväntas kunna fullfölja betalningsplanen, och vi har team vars uppgift är att tidigt hjälpa de som får problem med betalningen.

Antikorruption – Vårt antikorruptionsarbete sker på alla nivåer av organisationen, bland annat med utbildningsinsatser och med flera kontrollinstanser för att se till att vi gör affärer på etiskt riktiga grunder.

Kundintegritet – Vi har ett ständigt pågående arbete för att säkerställa att våra kunders personliga information används på ett säkert, etiskt och korrekt sätt.

A Sustainable Tomorrow - bäst på möten som får hållbarhet att hända

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta. A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Läs mer om A Sustainable Tomorrow

Vårt engagemang - Resurs Bank - A sustainable tomorrowVårt engagemang - Resurs Bank - A sustainable tomorrow

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Om du är intresserad av hållbarhetsfrågor, vänligen kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontakta oss