Synpunkter & klagomål

Klagomålshantering

Resurs värdesätter synpunkter och klagomål på bankens verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Vi ber dig som kund att vara så utförlig som möjligt i din beskrivning av ärendet så att vi är säkra på vad ditt ärende gäller. Om möjligt så ber vi dig skicka din fråga skriftligt.

  • Du som skickar in ett klagomål till oss ska snarast möjligt få en bekräftelse på att vi mottagit klagomålet.
  • Vi ska återkomma med svar till dig snarast möjligt och senast inom två veckor.
  • Om vi av någon anledning inte kan svara inom förväntad behandlingstid , ska vi informera dig om anledningen till detta och när vi förväntas kunna återkomma med svar.
  • Innan vi behandlar ett klagomål ska vi samla in tillräcklig information för att möjliggöra en korrekt bedömning av ärendet.
  • Vi ska innan hantering påbörjas undersöka eventuella intressekonflikter och arbeta för att undgå eller begränsa dessa.
  • Vi ska i vår kommunikation med dig som kund använda ett klart och tydligt språk.

Om vårt beslut går dig emot, ska du bli informerad om skälen till beslutet samt erhålla skriftligt besked om så önskas. Du ska även informeras om möjligheten att få ärendet prövat hos annan instans eller myndighet.

Övriga instanser

Om du efter ditt klagomål fortfarande är missnöjd och inte upplever att vi gjort tillfredsställande rättelser kan du vända dig till:

- Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

- Du har också möjlighet att använda EU-kommissionens onlineplattform.

- Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du ta kontakt med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

- Du kan också ta kontakt med konsumentvägledningen i din kommun för att diskutera ditt ärende.

- Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig på Resurs är Helena Nyqvist. Du kan kostnadsfritt framföra ett klagomål till klagomålsansvarig på de kontaktuppgifter som finns på denna sida.

Skicka klagomål via:

Formuläret här nedan eller kontakta oss via:

E-post:

klagomalsansvarig@resurs.se

Brev:

Klagomålsansvarig, Resurs Bank AB

Box 222 09

250 24 Helsingborg