Resurs Consumer Loans behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

För behandlingen av dina personuppgifter är Resurs Consumer Loans 1 Limited med adress 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland och med organisationsnummer 559768 personuppgiftsansvarig (i det följande ” Resurs Consumer Loans”), ett dotterbolag till Resurs Bank Aktiebolag med organisationsnummer 516401-0208 (i det följande ”Resurs Bank”). Resurs Consumer Loans är ett bolag som uteslutande finansierar lån från Resurs Bank. Mellan Resurs Consumer Loans och Resurs Bank finns ett avtal som reglerar att Resurs Bank fortsatt administrerar köpta fordringar och att Resurs Bank fortsatt i denna del är att betrakta som personuppgiftsansvarig.

EU:s Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad är en person som har en avtalsrelation med Resurs Consumer Loans (en kund), men det kan även vara en annan person som har någon form av anknytning till den överlåtna fordran, till exempel en borgensman, pantsättare, verklig huvudman, betalare, god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, närståendeperson eller kontaktperson. När vi skriver ”du” nedan menar vi dessa olika kategorier av registrerade.

Insamling av personuppgifter

Den personliga informationen som Resurs Consumer Loans samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Resurs Consumer Loans behandlar personuppgifter som lämnas av Resurs Bank i samband med överlåtelse av en fordran.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Resurs Consumer Loans behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)

Det huvudsakliga ändamålet med Resurs Consumer Loans behandling av personuppgifter är i syfte att förvärva fordran från Resurs Bank och därigenom bli din avtalspart. Utifrån detta ändamål kan vi samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter om dig som krävs inför ett ingående av ett avtal samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal med dig.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att Resurs Consumer Loans ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling är behandling av personuppgifter för att uppfylla de krav som finns i konsumentkreditlagen och bokföringslagen Eller behandling i samband med myndighetsrapportering.

Kundanalyser samt andra intresseavvägningar (berättigat intresse)

En personuppgiftsbehandling kan ske med stöd av en intresseavvägning. Så sker till exempel när Resurs Consumer Loans säljer kundfordringar till en annan aktör.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt anonymisera dina personuppgifter för att behandla så få av dina personuppgifter som möjligt. Personuppgifter kan dock i vissa fall behandlas för utförande av kundanalyser, vilket görs med stöd av en intresseavvägning.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du eller annan som är registrerad lämna ett samtycke eller uttryckligt samtycke till att personuppgifterna får behandlas för de ändamål som anges i samtycket. Typiskt sett använder Resurs Consumer Loans sig inte av samtycke som rättslig grund. Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke. Läs mer om detta under rubriken Rätt att återkalla samtycke.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Resurs Consumer Loans sparar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt och under förutsättning att vi har en rättslig grund för att spara uppgifterna. Till exempel sparar vi personuppgifterna så länge som det finns ett avtalsförhållande mellan dig och oss. Även efter att avtalet har avslutats finns det i vissa fall lagstiftning som gör att Resurs Consumer Loans måste spara uppgifterna under längre tid, till exempel bokföring (7 år).

Behandling av personuppgifter av annan än Resurs Consumer Loans

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess och för ändamål som anges ovan, ske av 1) bolag i koncernen, framför allt av Resurs Bank som administrerar lånet, 2) av företag som koncernen samarbetar med bland annat för att utföra sina tjänster, exempelvis UC eller Finansiell ID-teknik (Bank-ID) och IT-leverantörer. 3) av andra banker, 4) inkassobolag och 5) av myndigheter såsom Polismyndigheten. Den rättsliga grunden för behandlingen framgår ovan under Ändamål med personuppgiftsbehandling.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation. Profilering används av oss för kundanalyser. Den rättsliga grunden för profilering är vårt berättigade intresse.

Automatiserade beslut

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande.

Överföring till tredje land

Bolaget har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). I vissa begränsade fall kan Resurs Consumer Loans komma att överföra eller dela personuppgifter med andra parter såsom leverantörer eller underleverantörer där behandling av personuppgifter sker eller kan komma att ske utanför EU/EES (s.k. tredjeland). Resurs Consumer Loans har i sådana fall en skyldighet att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs genom att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

Att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, vilket innebär att landet har en tillräckligt hög skyddsnivå för överföring av personuppgifter. Via följande länk¹ hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter.

Att använda standardavtalsklausuler(SCC) som EU-kommissionen har beslutat om, vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter. Du hittar mer information om standardavtalsklausulerna på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida här².

Att använda bindande företagsbestämmelser (BCR). Resurs Consumer Loans har själv inte antagit några sådana, men underleverantörer till oss har. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av en dataskyddsmyndighet i EU och genomgår dessförinnan en omfattande granskning av dataskyddsmyndighet/er. För ytterligare information kontakta oss enligt rubriken nedan Hur du använder dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Att det i övrigt är tillåtet enligt dataskyddslagstiftning såsom i vissa särskilda situationer och enstaka fall. Det kan till exempel vara att leverantörer anslutit sig till en godkänd uppförandekod eller certifieringsmekanism, mer information hittar du på IMY:s hemsida här, eller undantagssituationer såsom ditt uttryckliga samtycke eller att vi utövar eller försvarar ett rättsligt anspråk. För ytterligare information kontakta oss enligt rubriken nedan Hur du använder dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Uppdatering av policyn

I samband med att vi förbättrar och utvecklar våra produkter och tjänster kan det medföra förändringar av dessa och därför kan också innehållet i denna policy komma att uppdateras. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats. Vi ber dig därför att hålla dig uppdaterad med vår policy vid användning av våra produkter, tjänster och webbplats.

Dina rättigheter

Nedan beskriver vi dina rättigheter som kund hos Resurs Consumer Loans eller av annan anledning är registrerad hos oss.

Rätt till information

Du som är kund hos Resurs Consumer Loans har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Informationen ges genom denna policy för behandling av personuppgifter.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). En förutsättning för att du ska få registerutdrag är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter. Hur du går tillväga kan du se nedan under rubriken Hur du använder dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Dataportabilitet

Du kan också kan begära att få ut en elektronisk kopia av informationen som visar vilka personuppgifter du själv har tillhandahållit Resurs Consumer Loans och som vi behandlar elektroniskt. Du har möjlighet att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt. En sådan begäran om dataportabilitet görs på samma sätt som en begäran om registerutdrag och liksom i det fallet är det nödvändigt att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt till begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis anser att uppgifter om dig är felaktiga och du har begärt rättelse av dessa uppgifter, så kan du kräva att vi ska begränsa vår behandling medan frågan utreds. Det skulle t.ex. kunna handla om felaktiga kontaktuppgifter och du begär att ingen kontakt får göras tills frågan utretts.

Rätt att bli bortglömd

Likaså har du rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. I de flesta fall stöds dock vår behandling på avtal med dig om en bankprodukt och vi kan då inte radera sådana uppgifter som vi behöver för att uppfylla eller bevisa vårt avtal med dig. För Resurs Consumer Loans finns också i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid omedelbart kan radera dina personuppgifter. Resurs Consumer Loans är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om bokföring och i undantagsfall på grund av regler om preskription.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot Resurs Consumer Loans behandling av dina personuppgifter utifrån vårt intresse som beskrivs ovan (berättigat intresse), när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler.

Rätt att invända mot automatiserade beslut

Du har rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, om beslutet får rättsliga (juridiska) följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar din situation/har inverkan på din tillvaro. Antingen kan du be att få ärendet granskat av en fysisk person alternativt kan du bestrida det, i båda fallen genom att kontakta oss muntligen eller skriftligen. Se rubriken ovan Automatiserade beslut om hur vi använder automatiserade beslut.

Direktreklamspärr

Resurs Consumer Loans använder inte dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Vill du komma i kontakt med oss når du oss via Resurs Banks Kundtjänst enligt kontaktuppgifter nedanför.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. Om vi inte har någon annan laglig grund för behandlingen kommer vi radera uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke. Trots att du återkallar ett samtycke kan vi i vissa fall ändå behöva spara uppgifterna. Detta kan vi enbart göra om vi har en annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avseende vår personuppgiftsbehandling. Läs mer om klagomål till IMY här.

Hur du använder dina rättigheter och våra kontaktuppgifter

Om du vill använda dig av någon av dina kundrättigheter eller har andra frågor som rör vår personuppgiftsbehandling, är du välkommen att kontakta oss via Resurs Bank, muntligen eller skriftligen.

Telefon: 0771-11 22 33 (Kundtjänst)

E-post: kundservice@resurs.se

Adress: Resurs Bank, Box 22209, SE-250 24 Helsingborg

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida.

Denna policy uppdaterades senast den 15 november 2022.

¹ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv

² https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/lampliga-skyddsatgarder/