Försäkringsförmedling

Resurs Bank AB (org. nr. 516401-0208) är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Solid Försäkringsaktiebolag. Resurs förmedlar försäkringar med Solid Försäkringsaktiebolag som försäkringsgivare.

Information om Solid Försäkringsaktiebolag:

Solid Försäkring

Org.nummer: 516401-8482

Adress: Box 220 68

250 22 Helsingborg

Telefon: 042-38 21 00

Resurs registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket:

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Telefon: 060-18 40 00

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbadress: www.bolagsverket.se

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 1, 2 och 16.


På begäran upplyser Solid Försäkringsaktiebolag om en anställd vid Resurs har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

Kvalificerat innehav

Resurs har inget kvalificerat innehav i Solid Försäkring och Solid Försäkring har inget kvalificerat innehav i Resurs.

Ersättning för förmedling

Resurs får ersättning för förmedlingen och administrationen av försäkringarna från Solid Försäkring. Ersättningen består av två delar. Den första delen är en provision som uppgår till 40 % av premien. Den andra delen av ersättningen till Resurs är beroende av eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar. Vinsten beräknas på summan av intjänade premier efter avdrag för provision och bland annat administrations- och skaderegleringskostnader, skadeersättningsutbetalningar m.m. Uppkommer vinst har Resurs rätt till åttio procent av denna.

Solid Försäkring ansvarar för ren förmögenhetsskada

Solid Försäkring är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, ett försäkringsföretag eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att Resurs uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 4 kap 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring på distans, såsom via telefon, internet eller postutskick har du enligt Distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag försäkringsavtalet ingås. Skulle försäkringstagaren först vid ett senare tillfälle få del av informationen samt försäkringsvillkoren i varaktig form löper ångerfristen istället från den dag försäkringstagaren får del av dessa.

För att utöva din ångerrätt kontaktar du oss på telefon: 0771-11 22 33, eller skriftligen till:

Resurs Bank AB Box 222 09 250 24 Helsingborg

Har försäkringstagaren eventuellt hunnit betala försäkringspremie återbetalas pengarna inom 30 dagar, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. Har ingen försäkringspremie betalts kan försäkringstagaren istället krävas att betala för den tid försäkringen varit giltig.

Klagomål

Om du är missnöjd med Resurss försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat försäkringen eller till klagomålsansvarig på banken.

Kontakta klagomålsansvarig via e-post klagomalsansvarig@resurs.se eller skicka ditt klagomål till:

Klagomålsansvarig Resurs Bank AB Box 222 09 250 24 Helsingborg

Du kan även vid tvist vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol för prövning.

Vägledning kan även erhållas av:

  • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
  • Konsumenternas Försäkringsbyrå
  • Konsumentvägledning i din kommun