Resurs bolagsstyrning

Resurs Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånd- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Banken har interna styrdokument som reglerar verksamheten, vilka årligen fastställs av styrelsen.

Resurs Bank AB (publ)

Säte: Helsingborg

Org.nr: 516401-0208

VD: Nils Carlsson

Resurs banktillstånd

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att banken har funktioner för Internrevision, Compliance, Riskkontroll och Informationssäkerhet.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämman. Compliancefunktionen, Riskfunktionen och Informationssäkerhetsfunktionen rapporterar till VD och styrelse.

Bolagsstämman

Resurs håller varje år en ordinarie bolagsstämma, kallad årsstämma. Bolagsstämman är Resurs högsta beslutande organ, och här fattar aktieägarna viktiga beslut. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämmor äga rum.

Protokoll från extra bolagsstämma 11 oktober 2022

Protokoll från årsstämma 26 april 2022

Protokoll från extra bolagsstämma 27 oktober 2021

Protokoll från årsstämma 13 april 2021

Protokoll från årsstämma 17 juni 2020

Protokoll från extra bolagsstämman 2 oktober 2019

Protokoll från extra bolagsstämman 24 september 2019

Protokoll från bolagsstämman 2019

Protokoll från bolagsstämman 2018

Protokoll från extra bolagsstämma 24 september 2018 (Pressmeddelande)