Resurs Banks bolagsstyrning

Resurs Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånd- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Banken har interna styrdokument som reglerar verksamheten, vilka årligen fastställs av styrelsen.

Resurs Bank AB (publ)

Säte: Helsingborg

Org.nr: 516401-0208

VD: Nils Carlsson

Bolagsstruktur Resurs bankBolagsstruktur Resurs bank

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande, verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att banken har funktioner för Internrevision, Compliance och Riskkontroll.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Compliancefunktionen och Riskfunktionen rapporterar till VD och Styrelse. Internrevisionen rapporterar till VD, Styrelse och Externrevisionen.

Bolagsstämman

Resurs Bank håller varje år en ordinarie bolagsstämma, kallad årsstämma. Bolagsstämman är Resurs Banks högsta beslutande organ, och här fattar aktieägarna viktiga beslut. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämmor sammankallas.

Protokoll från extra bolagsstämman 2 oktober 2019

Protokoll från extra bolagsstämman 24 september 2019

Protokoll från bolagsstämman 2019

Protokoll från bolagsstämman 2018

Protokoll från extra bolagsstämma 24 september 2018 (Pressmeddelande)