Tryggt sparande med insättningsgaranti

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden vilket innebär att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor.

Vad innebär statlig insättningsgaranti?

Varje kund, med undantag av vissa insättare enligt nedan specifikation, har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kund för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46(0)8 6134500, riksgalden@riksgalden.se

Läs mer om Riksgälden