Tryggt sparande med insättningsgaranti

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden vilket innebär att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor.

Vad innebär statlig insättningsgaranti?

Varje kund, med undantag av vissa insättare enligt nedan specifikation, har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kund för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46(0)8 6134500, riksgalden@riksgalden.se

Läs mer om Riksgälden

Frågor? Kontakta oss!

Låt vår kundservice hjälpa dig eller sök bland vanliga frågor.