PSD2

I maj trädde en ny betaltjänstlag i kraft i Sverige. Den nya lagen har uppdaterats i enlighet med EU’s direktiv om betaltjänster (PSD2) och slagits ihop med Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

Den stora förändringen är att lagen har utökats till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation. Lagen har också uppdaterats för att ge dig som konsument ett bättre skydd och för att stärka konkurrensen mellan företag som erbjuder tjänster för betalning och kontoinformation.

Tjänster som regleras i lagen

Lagen reglerar två olika slags tjänster. Om du inte vill använda dig av dessa tjänster kan du fortsätta att utföra dina bankärenden som vanligt och berörs inte av de nya lagbestämmelserna om tredjepartsaktörer.

Tjänster för att genomföra betalningar

Tjänster för att initiera en betalning kan tillhandahållas av andra än den bank som du har konto hos. En e-näthandlare kan exempelvis erbjuda dig att göra betalningen via en så kallad tredjepartsaktör, som lägger upp (initierar) betalningen från ditt konto i banken.

Om du väljer att betala via en sådan tjänst godkänner du i betalningsögonblicket att tredjepartsaktören får tillgång till ditt konto i banken för att lägga upp (initiera) betalningen. Betalningen genomförs sedan av din bank.

Har du frågor om dina betaltjänster? Vänligen kontakta vår kundservice.

Tjänster för att samla kontoinformation

Det finns också tredjepartsaktörer som på internet eller i en app samlar in och sammanställer information från bankkunders konton. Med en sådan tjänst kan du välja att via en tredjepartsaktör få en sammanställd information om dina konton i en eller flera banker.

Om du vill använda en tredjepartsaktör för att betala eller för att få kontoinformation ingår du avtal direkt med denna. Enligt den nya lagen krävs alltid ditt medgivande till att använda tjänsten. Om du har godkänt att använda en tredjepartsaktör lämnar din bank ut din kontoinformation till detta företag. Du bör vara medveten om att din bank inte har någon kontroll över hur informationen används hos tredjepartsaktören.

Felaktig betalning eller obehörig transaktion

Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken, även om du använt dig av en tjänst för initiering av betalningen från en tredjepartsaktör. Om du har rätt till ersättning eller rättelse kommer du att få det av banken även i dessa fall.

Med den nya lagen har din självrisk vid obehöriga transaktioner sänkts från 1200 kr till 400 kr.

Ansvar vid oaktsamhet

Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att du varit grovt oaktsam mot villkoren för hur du ska hantera ditt kort eller annat betalningsinstrument är ditt ansvar för den obehöriga transaktionen högst 12000 kr. Du ansvarar för hela den obehöriga transaktionen om du hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på ett enligt lagen ”särskilt klandervärt sätt”.

Återbetalning

Om du har anmält en obehörig transaktion kommer banken att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet trots att bankens utredning av transaktionen inte är färdig. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får banken dra det belopp du inte haft rätt till från ditt konto.

Prepaid eller presentkort

PSD2 reglerar inte prepaid eller presentkort utan endast köpet av dem, som då sker via pin/chip via terminal. Skulle det uppstå problem eller frågor vänligen kontakta presentkort@resurs.se

Tillstånd

För att en tredjepartsaktör ska få tillhandahålla tjänster för att genomföra betalningar eller ge kontoinformation genom att få tillgång till dina bankkonton kräver den nya Betaltjänstlagen att företaget har tillstånd av, eller registrerats hos, Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES.