Bolagsstyrning

Resurs Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva bankrörelse. Tillstånd- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Banken har interna styrdokument som reglerar verksamheten, vilka årligen fastställs av styrelsen.

Fakta om bolagen:

Resurs Bank AB (publ)
Säte: Helsingborg
Org.nr: 516401-0208
VD: Kenneth Nilsson
Bolagsstyrningsstruktur hittar du här.

Det är viktigt att styrelseledamöterna har ett gott anseende och är väl insatta i de regelverk som styr och påverkar verksamheten. Detta säkerställs bl.a. genom regelbundna utbildningar och utvärderingar. Styrelseledamöterna ska ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår en årlig intern lämplighetsbedömning. Kriterier som beaktas vid sådan bedömning är erfarenhet, utbildning, potentiella intressekonflikter, förmåga att lägga ned tillräckligt med tid samt förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer.

Resurs Banks styrelse består av:

Jan Samuelson
Lars Nordstrand
Martin Bengtsson
Fredrik Carlsson
Anders Dahlvig
Christian Frick
Mariana Burenstam Linder
Marita Odélius Engström

Audit Committee

Utskottet är ett beredande och granskande organ till bankens styrelse. Utskottets huvudsakliga ansvarsområde omfattar bankens finansiella rapportering, den externa revisionen samt kontroll av bankens likviditets- och finansriskhantering.


Kontrollfunktioner


Riskkontrollfunktion

Ansvarig för funktionen för riskontroll utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionens granskningar innefattar analyser av vilka risker som verksamheten är förknippad med samt hur befintliga och förväntade riskfaktorer hanteras i den löpande verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Planen innehåller inriktning och omfattning av granskningarna. Inriktningen och omfattningen grundar sig på en riskanalys. Funktionen rapporterar sin bedömning av företagets risker till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.

Compliance-funktion

Ansvarig för funktionen för Compliance utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Compliance ansvarar för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Compliance lämnar råd och stöd till bankens medarbetare och styrelse avseende de lagar, förordningar och interna regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten. Styrelsen fastställer årligen en granskningsplan för Compliance. Granskningsplanen grundar sig på en riskanalys. Ansvarig för funktionen rapporterar gjorda bedömningar och iakttagelser till styrelsen. Rapportering sker både skriftligen och muntligen.

Intern revision

Funktionen för internrevision utses av och är direkt underställd styrelsen. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Internrevisionen granskar och utvärderar bl.a. funktionen för Riskkontroll och Compliance samt företagets riskhantering. Internrevision genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd revisionsplan. Planen syftar till att beskriva internrevisionens inriktning och insatser kopplade till preciserade riskområden. Dessa riskområden grundar sig på utförd riskanalys. Internrevisionen ska minst årligen rapportera till styrelsen och moderbolagets corporate governance commitee.

Ersättningssystem

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2016

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2015

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2014

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2013

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2012

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2011

Information om ersättningssystem räkenskapsår 2010