Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2019

” Ännu ett framgångsrikt år med stabil och lönsam tillväxt.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB  

1 juli—31 december 2019*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 12% till 31 345 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 4% till 1 768 MSEK
  • Rörelseresultatet påverkat av en extra kreditreservering om 35 MSEK, på grund av informationen vi fått genom det norska Gjeldsregistret, minskade med 2% till 728 MSEK. Rensat från detta skulle rörelseresultatet ökat med 3% till 763 MSEK.
  • K/I före kreditförluster uppgick till 38,1% (39,6%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,4% (2,0%). 0,2% av kreditförlustnivån avser den extra kreditreserveringen, vilket kommenteras i VD ordet.

1 januari—31 december 2019*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 12% till 31 345 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 6% till 3 478 MSEK
  • Rörelseresultatet påverkat av en extra kreditreservering om 35 MSEK, på grund av informationen vi fått genom det norska Gjeldsregistret, ökade med 2% till 1 463 MSEK. Rensat från detta skulle rörelseresultatet ökat med 4% till 1 498 MSEK.
  • K/I före kreditförluster uppgick till 38,7% (40,1%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,1%). 0,2% av kreditförlustnivån avser den extra kreditreserveringen.

 

VD kommenterar

Resurs avslutade 2019 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Sammantaget presenterade vi det bästa helårsresultatet någonsin, trots en lägre marginal. Under andra delen av året fortsatte Resurs att ta marknadsandelar och levererade ett stabilt resultat med god tillväxt i låneboken. Vid årets slut uppgick låneboken till 31,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2018. Under den sista perioden av året kompletterade moderbolaget Resurs Holding kapitalstrukturen genom en övertecknad emission av primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) om 300 MSEK. I december beslutade Resurs styrelse att förstärka det finansiella kapitalmålet för Total kapitalrelation med en justering från 14 procent till över 15 procent. Sammantaget ger dessa initiativ inte bara en förstärkning som gör att Resurs möter de ökade regulatoriska buffertkraven, utan kapitaltillskottet ger oss en fortsatt bra grund för att med ansvarsfull kreditgivning leverera lönsam tillväxt.

Fortsatt innovation och fler strategiska partnersamarbeten utmärkande för året
Payment Solutions fortsatte att visa en god och lönsam tillväxt under året, vilken främst drevs av ökade volymer från våra retail finance-partners. Marginalen i den andra delen av året påverkades av kundmixen samt högre kreditförluster i Norge. En rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden inleddes under året, parallellt med att vi fick fortsatt förtroende som strategisk samarbetspartner av ett stort antal befintliga retail finance-partners, bland annat Mio och Bauhaus.

Ansvarsfull kreditgivning i en utmanande norsk marknad
Consumer Loans visade sammantaget en god utlåningstillväxt för året. Den norska marknaden är fortsatt en utmaning då effekterna av det nya lagkravet och implementeringen av Gjeldsregistret förändrade marknadsförutsättningarna. Sannolikt är förhöjda kreditförluster att vänta, men vår bedömning är att detta endast berör en del av vår norska kreditportfölj och är av övergående karaktär. Arbete har genomförts för att i möjligaste mån kvantifiera den överskuldsättning som funnits i den norska marknaden och som inte varit möjlig att verifiera innan Gjeldsregistret infördes. Nuvarande IFRS9 modeller fångar inte tillräckligt snabbt upp kommande kreditförluster eftersom modellerna baseras på historiska tal. För att redan nu möta förväntad ökning i kreditförluster gjordes i fjärde kvartalet en extra kreditreservering på 35 MSEK utöver de modellbaserade reserveringar som görs löpande. Jag är sammantaget komfortabel med den konservativa kreditmodell vi jobbar efter både när det gäller bedömning och reserveringsgrad.

Ser vi framåt finns goda möjligheter att, i takt med att marknaden stabiliseras i Norge, utforma ett erbjudande som möter såväl nya spelregler som levererar kund- och affärsvärde.

Full fokus på ansvarsfullt företagande
Vårt dedikerade arbete med Resurs väsentligaste hållbarhetsfrågor – bland annat ansvarsfull kreditgivning, antikorruption, jämställdhet och mångfald – är inte bara en viktig förutsättning för tillväxt och lönsamhet, utan även för att förtjäna marknadens förtroende. Det är också glädjande att vi uppmärksammades på flera sätt under året, bland annat för arbetet med att forma en jämställd organisation som belönade oss med en fortsatt placering på AllBrights gröna lista över svenska börsbolag med en jämställd ledning. Mot slutet av året belönades Resurs med utmärkelsen Årets Karriärföretag 20201, som uppmärksammar arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter för yngre medarbetare, och, inte minst, gav vår transparens kring hur vi arbetar för att motverka korruption oss en topplacering2 bland svenska bolag.

Vi kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år då Resurs fortsatte att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar. Framgången ligger i att vår gedigna erfarenhet av detaljhandeln, en teknikutveckling i framkant och en robust affärsmodell tillsammans med ett ansvarsfullt företagande är en stark och svårslagen kombination. Det är också en kombination som gör oss väl rustade för att ta oss an alla möjligheter som inte bara ett nytt år utan ett helt nytt decennium har att erbjuda!

Kenneth Nilsson
VD Resurs Bank AB

1 För mer information se karriarforetagen.se/karriarforetag-2020/
2 Undersökningen ”Hållbara bolag” som genomförs av DI, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kasberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

 

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder och 686 anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 25. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Dokument och länkar