Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition. Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder, men på grund av försämrade makroekonomiska prognoser och det framtida osäkra läget med bland annat förväntad ökning av antalet arbetslösa på de marknader Resurs verkar har banken idag beslutat om en extra kreditförlustreservering om 75 MSEK. Åtgärden skall ses med anledning av gällande redovisningsregler, IFRS 9, där reservering för framtida effekter och dess eventuella inverkan på bankens kreditförluster skall göras trots att inga negativa effekter har konstaterats hittills.

Givet en situation där aktuella data inte ger stöd för framåtblickande utökad kreditreservering, har banken tagit stöd i de prognoser för framtida arbetslöshet som bl.a. IMF, Swedbank samt Konjunkturinstitutet lämnat. För samtliga marknader som banken verkar på har Resurs antagit en sedvanligt konservativ bedömning. I vår bedömning har vi bland annat utgått från den för varje marknad mest negativa arbetslöshetsprognosen, detta i relation till kundbasens relativa andel av den arbetsföra befolkningen då Resurs kunder till 98% utgörs av konsumenter i de nordiska länderna. Endast 2% utgörs av företagskunder, och då till övervägande del factoring med 30 dagars fakturor.

Den extra kreditreserveringen kommer att påverka resultatet för första kvartalet 2020. Resurs kommer att fortsätta att noggrant följa utvecklingen i såväl sin kreditportfölj som effekterna av makroekonomiska prognoser.

Denna information är sådan information som Resurs Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 12:00 CET.

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD, kenneth.nilsson@resurs.se (tel via IR-Officer)
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58


OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.