Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Styrelserna för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS (”yA Bank”), har den 3 april 2018 beslutat att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för en gränsöverskridande fusion mellan bolagen. Fusionen kommer att genomföras genom att Resurs Bank absorberar yA Bank. Efter genomförd fusion kommer verksamheten i Norge att bedrivas i Resurs Banks norska filial. Resurs Bank och yA Bank offentliggjorde den 28 februari 2018 en avsikt att genomföra fusionen.

Styrelserna för Resurs Bank och yA Bank har upprättat en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse som godkänts av Resurs Holding AB (publ) som direkt respektive indirekt ensam aktieägare till bolagen. Fusionen beräknas genomföras senast den 31 december 2018.

Fusionen syftar till att förenkla koncernstrukturen och förväntas möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser och kunskapsöverföring, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Resurskoncernen. Genomförande av fusionen innebär att det regulatoriska kapitalkravet sänks med 0,6 procentenheter på grund av lägre buffertkrav, i absoluta tal motsvarar det 160 MSEK. Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 MSEK.

Genomförande av fusionen förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.