Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2019

”Vi levererade ännu ett halvår med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under halvåret att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

1 januari—30 juni 2019*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 1 710 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 6% till 735 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 39,3% (40,7%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)

VD kommenterar

Årets första sex månader präglades av en fortsatt god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader. Vår lånebok ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 568 MSEK (535), vilket har möjliggjorts genom lönsam tillväxt som baserats på vår ansvarsfulla kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under halvåret till 39,3 procent (40,7 procent).

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under halvåret att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på våra nordiska marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Den avsedda och förväntade effekten av regelverket blev också tydlig under halvåret med en kraftigt ökad konkurrens om de volymer som återstod i kölvattnet av en dämpad möjlighet att bevilja konsumentkreditlån. Den ökade konkurrensen har medfört press nedåt på räntemarginalerna och under det andra kvartalet vidtog Resurs ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnadseffektiviseringar samt ett antal förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick fick en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under andra kvartalet.

Investeringar och strategiska partnerskap som driver utvecklingen  

Resurs arbetar kontinuerligt med att etablera strategiska samarbeten som ger ytterligare drivkraft i utvecklingen av innovativa betal- och finansieringslösningar. Ett exempel är det kommersiella partnerskap som under halvåret inleddes med fintechbolaget Dicopay, parallellt med att vi även gick in som delägare. Med Resurs Checkout i Dicopays mobila plattform skapas ett starkt kunderbjudande som framförallt riktar sig mot ett för oss nytt kundsegment bestående av småföretagare med behov av enkel och snabb finansiering av utförda tjänster.

Vi var tidiga med att erbjuda våra svenska kunder möjligheten att ta emot post via Kivras digitala brevlåda. Under första halvåret stärkte vi partnerskapet ytterligare genom att investera i Kivras nyetablerade finska joint venture-bolag. Genom att slå följe med Kivra kan vi gemensamt driva digitaliseringen på den finska marknaden samtidigt som vi stärker vårt affärsmässiga erbjudande. Den digitala transformationen bidrar också till att minska pappersförbrukningen och är därmed en viktig del i Resurs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-, stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att leverera och visade under halvåret återigen sin styrka genom att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med andra ord starkt och fortsatte under halvåret enligt god vana att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Bank AB

Mer information
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 6 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 26. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, norska Verdipapirhandelloven § 5-12 och reglene for lån noterad på Nordic ABM. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Dokument och länkar