Nya finansiella mål beslutade i Resurs Holding

Resurs Holdings styrelse har beslutat om nya finansiella mål för koncernen på medellång sikt.

De finansiella målen inkluderar:

  • Att bibehålla en kärnprimärkapitalrelation på över 12,5% och en total kapitalrelation på över 14,5%
  • Att bibehålla en årlig tillväxt på låneportfäljen på cirka 10%
  • Att minska kostnads/intäktsrelationen till cirka 40%
  • Att nå en avkastning på eget kapital (ROTE) på cirka 30%

För mer information kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638125

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden[, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen.] Även om Resurs Holding anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.