Kommuniké från 2016 års årsstämma i Resurs Holding och Resurs Bank

Resurs Holding och Resurs Bank höll under gårdagen sina årsstämmor varvid följande huvudsakliga beslut fattades:

  • Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 för både Resurs Bank och Resurs Holding.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2015.
  • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.

- Till styrelseledamöter omvaldes Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Lars Nordstrand, David Samuelson och Jan Samuelson.
Till styrelseordförande omvaldes Jan Samuelson.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor. Huvudansvarig revisor inom Ernst & Young är auktoriserade revisorn Niklas Paulsson. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

-Till valberedningen omvaldes Jan Samuelson, Martin Bengtsson and Christian Frick. Till ordförande omvaldes Jan Samuelson.

Årsredovisningarna för Resurs Holding and Resurs Bank har idag publicerats på respektive bolags hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager Resurs Holding AB
tel: 070-763 81 25, gunilla.wikman@resurs.se

Dokument och länkar

  • 23 oktober 2018