Resurs Bank genomför förvärvet av den norska nischbanken yA Bank

Resurs Bank ingick den 15 juli 2015 avtal med norska OTC-noterade yA Holding ASA avseende förvärv av 100 procent av aktierna i dess båda rörelsedrivande dotterbolag yA Bank AS och MetaTech AS (tillsammans ”yA Bank”).

Förvärvet har röstats igenom av en bolagsstämma i yA Holding och Resurs Bank har erhållit tillstånd från den svenska Finansinspektionen, det norska Finanstillsynet samt den norska konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet.

Den 26 oktober 2015 genomfördes förvärvet. Köpeskillingen uppgick till totalt 1,57 miljarder NOK och har finansierats genom en kombination av befintliga medel i Resurs Bank samt nyemissioner om totalt 1,25 miljarder SEK. Resurs Banks totalkapitalrelation uppgår till cirka 15 procent efter genomförandet av förvärvet.

”Förvärvet av yA Bank är i linje med Resurs Banks strategi att bli Nordens ledande bank inom Retail Finance och medför en avsevärd förstärkning av verksamheten på den norska marknaden. Norge blir nu vår näst största marknad med 25 procent av vår kreditportfölj mot 11 procent tidigare.” – Kenneth Nilsson, VD för Resurs Holding.

För mer information kontakta:

Kenneth Nilsson, VD, kenneth.nilsson@resurs.se; +46 42 382000

Gunilla Wikman, IR, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638125

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 17.15.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Resurs Holding anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.