Delårsrapport januari-juni 2016

1 januari—30 juni 2016*
• Rörelsens intäkter ökade med 25% till 1 309 MSEK
• Rörelseresultatet ökade med 52% till 558 MSEK
• Utlåning till allmänheten ökade med 38% till 19 597 MSEK. I lokal valuta var ökningen 39%
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3% (15,0) och total kapitalrelation uppgick till 14,4% (16,2)
• K/I före kreditförluster uppgick till 43,0% (47,8)
• Kreditförlustnivå uppgick till 2,0% (2,5)
• Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 30,4% (25,3)

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder och partnerskap med fler än 1 200 handlarkedjor och sammanlagt över 35 000 butiker i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandets utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden.
Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När vi i denna rapport skriver koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 26. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information. Belopp inom parentes refererar till 30 jun 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2016 kl 8.00 CET.

Dokument och länkar