Resurs Bank – Bokslutskommuniké jan–dec 2015

1 juli—31 december 2015

 • Rörelsens intäkter ökade med 16 % till 1 177 MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 30 % till 465 MSEK.
 • Resultatet belastades av kostnader på 19 MSEK relaterade till förvärvet av yA Bank.
 • Rörelseresultat justerat för engångsposter ökade med 36 % och uppgick till 484 MSEK.

1 januari—31 december 2015

 • Rörelsens intäkter ökade med 24 % till 2 223MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 54 % till 833 MSEK.
 • Resultatet belastades av kostnader på 43 MSEK relaterade till förvärvet av yA Bank.
 • Rörelseresultat justerat för engångsposter ökade med 62 % och uppgick till 876 MSEK.
 • Utlåning till allmänheten ökade med 31 % till 18 199 MSEK.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,1 % (13,4).
 • Total kapitalrelation uppgick till 14,2 % (14,7).


VD KOMMENTERAR:

Ännu ett starkt år i Resurs fina historia

2015 var ett starkt år för Resurs med accelererade intäkter och rörelseresultat. Under det fjärde kvartalet konsoliderade vi förvärvet av norska yA Bank vilket ytterligare stärker vår nordiska position. Vi tecknade också flera nya avtal med partners inom retail finance samt erhöll Privata Affärers pris ”Årets Bankapp” för vår mobiltjänst Loyo. Trots att kvartalet belastades av engångskostnader kopplade till förvärvet av yA Bank visar Resurs ett starkt ökande resultat jämfört med föregående år.

Resurs kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Våra affärssegment Payment Solutions och Consumer Loans har under 2015 levererat bättre resultat än året innan.

Inte minst vår grundaffär inom retail finance, med långa relationer med detaljhandeln, har utvecklats väl. Vi har också vunnit ett stort antal nya partners. Vårt aktiva arbete med att utbilda befintliga partners och dess personal samt att stötta dem i utvecklingen av deras affär med till exempel lojalitetskoncept, har lett till att de ökar sin försäljning och vi vår. Även vår verksamhet inom konsumentlån har vuxit avsevärt under året, medan vår kreditkortsverksamhet inte utvecklats riktigt så starkt som vi hoppats. Inom kortverksamheten har vi lanserat intressanta produktnyheter, vilka vi räknar med ska ge effekt under 2016.

E-handeln har haft en stark utveckling under året, särskilt framgångsrika har vi varit inom resebranschen där både nya och befintliga partners har valt att samarbeta med oss för vår webhandel. Men, starkast försäljningsutveckling ser vi bland omnikanals-partners som använder våra tjänster både i den fysiska butiken och på nätet.

Vi har lanserat en app som heter Loyo där konsumenter kan samla sina lojalitetskort från olika butikskedjor. Loyo utgör ytterligare ett sätt för oss att hjälpa våra partners att skapa lojalitet hos deras kunder och öka antalet återbesök av desamma. För konsumenter betyder det att de inte måste gå omkring med alla kort i plånboken, vilket också var ett skäl till att vi för Loyo i december fick priset ”Årets Bankapp” av tidningen Privata Affärer.

Tittar vi på utvecklingen i våra olika länder så går framförallt Sverige och Norge starkt, medan konjunkturen och därmed konsumtionen är svagare i Danmark och Finland. Integrationen av tidigare förvärvade bolag, Dan-Aktiv och Finaref, har genomförts under året. Vi har nu våra personalstyrkor samlade i nya lokaler i både Oslo och Helsingfors, samt i Dan-Aktivs lokal sedan tidigare, i Köpenhamn.

I somras annonserade vi köpet av yA Bank. Affären slutfördes, efter myndighetsgodkännanden, i slutet av oktober då yA Bank också konsoliderades in i Resurs- koncernen. yA Bank är en spännande bank som fokuserar på konsumentlån och har en fantastisk tillväxt.

För mig och ledningsgruppen har 2015 varit ett händelserikt år, då vi också tagit de första stegen mot en möjlig framtida börsnotering av Resurs Banks moderbolag Resurs Holding. Det har inneburit många positiva förändringar för oss. Vi har fått nya styrelsemedlemmar, en delvis förnyad ledning och vi har satt nya finansiella mål. Det är inspirerande att få leda denna resa som nu är på väg in i en ny, spännande fas.
Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank


För mer information, kontakta:

Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se, +46 736 654934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Dokument och länkar

 • 23 oktober 2018