Bokslutskommuniké januari—december 2016

1 juli—31 december 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 205 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 16% till 1 370 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 24% till 579 MSEK
 • Kreditförlustnivån uppgick till1,8% (2,4%)

 • 1 januari—31 december 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 205 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 20% till 2 679 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 36% till 1 137 MSEK
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2% (13,1%) och total kapitalrelation uppgick till 14,1% (14,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,3%)
 • Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 29,3% (24,4%)

 • VD KOMMENTERAR:

  Stark avslutning på 2016 — fortsatt god tillväxt samt digitala lanseringar och partners i fokus

  Stark tillväxt i utlåning och resultat
  Året avslutades med ett starkt halvår. Låneboken växte med 17 procent till över 21 miljarder SEK. Tillväxten drevs av båda segmenten, Payment Solutions och Consumer Loans med bidrag från alla våra marknader. Även resultatet efter skatt var för halvåret starkt med 472 MSEK, en ökning om 65 procent exklusive engångskostnader, drivet av högre affärsvolymer och fortsatt god kontroll över såväl kostnader som kreditförluster.

  Fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten
  Inom Payment Solutions fortsatte vi tillsammans med våra partners inom retail finance att driva försäljning, vilket under andra halvåret genererade framgångar i hela Norden, såväl för oss som för våra partners. Ytterligare samarbeten inleddes med nya partners. Vår kortverksamhet med Supreme Card i spetsen, passerade en ny gräns under året då vi totalt nådde en årlig transaktionsvolym på över 4 miljarder SEK. Vi såg förbättringar inom flera områden med fler utgivna kort och ökat antal transaktioner per kort. Consumer Loans utvecklades mycket bra under året och andra halvåret var det starkaste någonsin. Vårt fokus har legat på digitalisering av processer för att skapa ökad kundnöjdhet och intern effektivitet.

  Digitala innovationer och applikationer
  Under halvåret fortsatte arbetet med att utveckla och lansera nya och innovativa lösningar för partners och konsumenter med oförminskad kraft. Digitaliseringen av offline-verksamheten fortsatte och allt fler butiker implementerade vår digitala ansökan. Vår ambition är att samtliga partners i Norden ska börja använda den digitala ansökan under 2017. Vår mobil-app, Loyo, utvecklades framgångsrikt under året och antalet användare fortsatte att öka. Under halvåret lanserades även Loyo Pay, den första digitala plånboken i Norden, som kan användas för betalningar i alla kanaler – online, i appar och fysiska butiker. Tekniskt sett är det en färdig produkt, men ännu är det en bit kvar innan handeln är mogen för mobila betalningar. Vi driver för närvarande en testverksamhet där ett hundratal testpersoner hjälper oss att fånga upp de olika frågorna som finns inom handeln. Vi arbetar också aktivt med andra intressenter och organisationer inom handeln för att driva utvecklingen av digitala tjänster framåt.

  Ett fantastiskt och händelserikt år
  2016 var ett fantastiskt och händelserikt år för Resurs! Vi lanserade nya digitala tjänster både för våra partners och konsumenter, vi inledde samarbeten med flera nya partners och vårt moderbolag Resurs Holding genomförde en lyckad börsintroduktion. Samtidigt visade vi stark tillväxt och lönsamhet och vi avslutade andra halvåret med all-time high inom flera områden. Detta visar på styrkan i vår affärsmodell. Under 2017 kommer vi fortsatt att fokusera på innovativa digitala och säljfrämjande lösningar samt det nära samarbetet med våra partners.


  Om Resurs Bank
  Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden.

  Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När vi i denna rapport skriver koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

  *Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 27. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information.Belopp inom parentes refererar till 31 december 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

   
  Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 8.00 CET.

  Dokument och länkar

  • 23 oktober 2018