Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

1 januari—30 juni 2018*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 12% till 1 601 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 10% till 693 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 40,7% (41,6%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)

VD Kommenterar

2018 inleddes med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken ökade med 19 procent till 26,6 miljarder kronor. Tillväxten var stark i båda våra segment och på samtliga geografiska marknader. Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK.

Fortsatt fokus på digitalisering

Vår utveckling av produkter och lösningar för att hjälpa våra retail finance-partners att möta kundernas förändrade köpbeteende och driva försäljning fortsätter. Under halvåret har vi lanserat Resurs Checkout även i fysisk butik med goda resultat och det finns ett stort intresse för tjänsten hos våra retail finance-partners.

För merparten av våra kunder är mobiltelefonen den viktigaste digitala plattformen. Därför utvecklar vi appen ”Resurs Bank” med ett användarvänligt gränssnitt där kunden själv kan hantera alla våra tjänster. Ambitionen är att appen ska lanseras i Sverige under det tredje kvartalet 2018 och därefter rullas ut på våra övriga marknader.

Under halvåret lanserade vi vår egenutvecklade kreditmotor i Sverige vilket snabbt gett positiva resultat för våra kunder och därmed också vår tillväxt. Kreditmotorn möjliggör en enklare och mer automatiserad ansökningsprocess för kunderna samt ger bättre förutsättningar för oss att analysera och effektivisera kreditgivningen. Den är sedan tidigare lanserad i Finland och Norge med positiva resultat. Kreditmotorn ökar även den interna effektiviteten eftersom vi kan hantera fler ansökningar utan ökad bemanning.

Satsning på varumärket och flera nya retail finance-partners 

Under 2017 inledde vi ett arbete för att ytterligare stärka Resurs varumärke. Vi vill öka kännedomen om Resurs och vad vi står för. Det första synliga resultatet är vår uppdaterade hemsida som lanserades i Sverige under halvåret och mot slutet av sommaren kommer vi synas mer i media. Satsningen på varumärket ingår i våra kostnader under halvåret.

Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under halvåret då vi inlett samarbeten med flera nya retail finance-partners, både fysiska butikskedjor som Beijer Byggs samtliga butiker i Sverige och rena e-handlare som Ellos nya varumärke Homeroom. Över 30 procent av vår försäljning inom retail finance under det första halvåret 2018 kom från e-handel. 

Arbetet med GDPR och PSD2 slutfört

Under halvåret har vi slutfört arbetet med två viktiga regulatoriska projekt, GDPR och PSD2, som syftar till att stärka konsumentskyddet och den personliga integriteten. Vi är positiva till den nya lagstiftningen och har anpassat verksamheten efter de nya förordningarna. När projekten nu är slutförda frigörs resurser för att fortsätta utveckla innovativa produkter och tjänster som skapar värde för våra kunder och retail finance-partners.

Sammantaget var halvåret en mycket stark inledning på 2018 med god lönsam tillväxt. Vi blir successivt större och starkare på en kontinuerligt växande marknad – och vi ser fram emot att fortsätta ta marknadsandelar även under andra halvåret 2018.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Bank

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 28. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter. 

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018 kl. 07.30 CET.

Dokument och länkar