Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Resurs Bank AB:s (publ) moderbolag, Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av att fusionen mellan Resurs Bank och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS nu har registrerats.

Som tidigare meddelats beslutade styrelserna för Resurs Bank och yA Bank den 3 april 2018 att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för att genomföra en gränsöverskridande fusion mellan bolagen genom att Resurs Bank absorberar yA Bank. Bolagsverket har idag, den 30 november 2018, registrerat fusionen. Fusionen är därmed genomförd och har fått rättslig verkan.

Genomförandet av fusionen innebär att Resurs Banks regulatoriska kapitalkrav sänks med cirka 1 procentenhet på grund av lägre buffertkrav och pelare-II krav. Mot bakgrund därav har Resurs Holdings styrelse idag beslutat att justera vissa av Resurs Holdings finansiella mål i enlighet med det nedanstående:

  • Total kapitalrelation sänks från över 15 procent till över 14 procent, och
  • Kärnprimärkapitalarelation sänks från över 12,5 procent till över 11,5 procent.

En följdändring blir att även den givna kärnprimärkapitalrelationen i definitionen av avkastning på eget kapital, RoTE, justerat för engångskostnader, justeras från givet 12,5 procent till givet 11,5 procent kärnprimärkapitalrelation.

Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade. De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se.

Det kan noteras att som en följd av fusionen är yA Bank upplöst och yA Banks rättigheter och förpliktelser (inklusive, men inte begränsat till, dess rättigheter och förpliktelser i förhållande till utgivna obligationer som handlas på Nordic ABM) har övergått till Resurs Bank i enlighet med relevant svensk och norsk lagstiftning. Fusionen kommer även att registreras i det norska Foretaksregisteret. För mer information om fusionen, se Resurs Banks pressmeddelande från den 3 april 2018.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. 

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och kraven i de nordiska ABM-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 November 2018 kl. 09:00 CET.